Czy kierowcy zatrudnionemu w jednostce samorządowej, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługują dodatki do wynagrodzenia za nadgodziny?

Stanowiska kierowców /autobusów, samochodów ciężarowych różnych typów, samochodów osobowych/ są wymienione w IV tabeli załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zgodnie z art. 3ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych: przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.

Słusznym jednak wydaje się być pogląd, że w przypadku kierowców zatrudnionych w jednostkach samorządowych w zakresie rozliczania godzin nadliczbowych stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, ponieważ status prawny kierowców nie został wystarczająco szczegółowo uregulowany w ustawie o czasie pracy kierowców /nie spełnia ona warunku regulacji kompleksowej z uwagi na niewielki zakres jej stosowania- ograniczonego do organizacji i planowania czasu pracy/. Zgodnie z jednym ze stanowisk doktrny o wyłączeniu z art. 3 u.p.s. będzie można mówić dopiero wówczas, gdy status prawny pracowników został uregulowany w sposób wyczerpujący, obejmujący najważniejsze elementy w zakresie nawiązania, treści i rozwiązania stosunku pracy. Spełnienie tego warunku musi być oceniane indywidualnie w stosunku do poszczególnych grup zawodowych.

Wynagrodzenie pracowników samorządowych jest uregulowane w ustawie o pracownikach samorządowych w art. 42 ust. 4, zgodnie z którym pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu w sprawie o sygnaturze akt: P 26/12 potwierdził, że art. 42 ust. 4 u.p.s. daje  pracownikowi samorządowemu realny wybór co do sposobu rekompensaty wykonywanej przez niego pracy w godzinach nadliczbowych: wynagrodzenie bez dodatku, albo czas wolny w takim samym wymiarze co liczba przepracowanych godzin nadliczbowych

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców,
  1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.