Czy Organ może odmówić wydania zaświadczenia o uiszczeniu opłaty przekształceniowej?

Jak powszechnie wiadomo w dniu 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu. W związku z tym bardzo wiele osób staje się prawowitymi właścicielami części gruntu na którym posadowiono bloki, w których znajdują się ich mieszkania. „No i świetnie” – chciałoby się powiedzieć, bo „właściciel” zawsze brzmi lepiej niż użytkownik wieczysty, zwłaszcza jeśli możemy zamiast wysokiej opłaty przekształceniowej w kilkunastu ratach zapłacić jednorazowo stosunkowo niewielką sumę po bonifikacie. która w przypadku uprawnionych mieszkańców Warszawy wynosi 98 %!

Ale czy procedura stosowana przez Organy jest rzeczywiście pozbawiona błędów?

Co w przypadku gdy na dzień przekształcenia toczy się postępowanie o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla określonego gruntu, od której uzależniona jest opłata przekształceniowa? Czy Organ podając nam informację o wysokości opłaty przekształceniowej na podstawie poprzednio obowiązującej opłaty i przyznanej bonifikacie, może przyjąć płatność od nowego właściciela a następnie odmówić wydania zaświadczenia o jej uiszczeniu, zasłaniając się brakiem rozliczenia z nowym właściciel w związku z niezakończonym postępowaniem przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (należy przypomnieć, że zaświadczenie o uiszczeniu opłaty jest wymagane do wniosku nowego właściciela o wpis/wykreślenie z KW nieruchomości roszczenia o zapłatę)?.

W naszej ocenie nie ma podstaw prawnych do odmowy wydania zaświadczenia o uiszczeniu opłaty przekształceniowej w wysokości wskazanej przez Organ we wskazanej wyżej sytuacji. Należy nadmienić, że zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie woli organu i nie ma charakteru prawotwórczego, nie rozstrzyga żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej, ani też nie kształtuje bezpośrednio stosunku prawnego (tak NSA w wyroku o sygn.akt: : I OSK 1223/17). Powyższe orzeczenie wskazuje, że zaświadczenie potwierdza jedynie istniejący stan sprawy, a dodatkowo Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie uzależnia wydania zaświadczenia od zakończenia jakiegokolwiek postępowania, którego przedmiotem jest ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste.

Podsumowując Organ nie powinien odmówić nam wydania zaświadczenia o uiszczeniu opłaty przekształceniowej, w przypadku jej faktycznej zapłaty.

 

Czy kierowcy zatrudnionemu w jednostce samorządowej, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługują dodatki do wynagrodzenia za nadgodziny?

Stanowiska kierowców /autobusów, samochodów ciężarowych różnych typów, samochodów osobowych/ są wymienione w IV tabeli załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Zgodnie z art. 3ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych: przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.

Słusznym jednak wydaje się być pogląd, że w przypadku kierowców zatrudnionych w jednostkach samorządowych w zakresie rozliczania godzin nadliczbowych stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, ponieważ status prawny kierowców nie został wystarczająco szczegółowo uregulowany w ustawie o czasie pracy kierowców /nie spełnia ona warunku regulacji kompleksowej z uwagi na niewielki zakres jej stosowania- ograniczonego do organizacji i planowania czasu pracy/. Zgodnie z jednym ze stanowisk doktrny o wyłączeniu z art. 3 u.p.s. będzie można mówić dopiero wówczas, gdy status prawny pracowników został uregulowany w sposób wyczerpujący, obejmujący najważniejsze elementy w zakresie nawiązania, treści i rozwiązania stosunku pracy. Spełnienie tego warunku musi być oceniane indywidualnie w stosunku do poszczególnych grup zawodowych.

Wynagrodzenie pracowników samorządowych jest uregulowane w ustawie o pracownikach samorządowych w art. 42 ust. 4, zgodnie z którym pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu w sprawie o sygnaturze akt: P 26/12 potwierdził, że art. 42 ust. 4 u.p.s. daje  pracownikowi samorządowemu realny wybór co do sposobu rekompensaty wykonywanej przez niego pracy w godzinach nadliczbowych: wynagrodzenie bez dodatku, albo czas wolny w takim samym wymiarze co liczba przepracowanych godzin nadliczbowych

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców,
  1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, rozwiązanie umowy o pracę – orzecznictwo.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, rozwiązanie umowy o pracę – orzecznictwo.

Wyrok

Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

z dnia 31 stycznia 1979 r.

 I P 39/79

W myśl art. 42 § 1 i 2 w związku z art. 45 k.p. wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy musi być uzasadnione. Przez zasadność wypowiedzenia należy rozumieć – w zakresie wypowiedzenia zmieniającego – nie tylko istnienie przyczyny, która tłumaczy odsunięcie pracownika od dotychczasowej pracy, lecz także realność czynionej mu propozycji nowych warunków pracy.

Wyrok

Sądu Najwyższego

z dnia 16 czerwca 1999 r.

I PKN 106/99

Racjonalizacja zatrudnienia zmierzająca do obniżenia kosztów działalności pracodawcystanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia zmieniającego.

OSNP 2000/16/619

Wyrok

Sądu Najwyższego

z dnia 5 września 2001 r.

I PKN 613/00

Przyczyna wypowiedzenia warunków pracy i płacy określona przez pracodawcę jako „zmiany organizacyjne” może uzasadniać wypowiedzenie tylko wówczas, gdy zostanie wykazany jego związek przyczynowy z przeprowadzoną reorganizacją.

OSNP 2003/15/351

Wyrok

Sądu Najwyższego

z dnia 15 grudnia 1976 r.

I PRN 125/76

Wypowiedzenie pracy jest uzasadnione, w rozumieniu art. 45 k.p., jeżeli pracownik na stanowisku kierowniczym nie wykonując należycie swoich obowiązków naraża, chociażby nieumyślnie lub nawet bez winy a tylko z powodu nieudolności, zakład pracy na poważniejsze straty lub szkody, których można uniknąć przy prawidłowym kierownictwie.

Wyrok

Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

z dnia 16 lipca 1976 r.

I P 994/76

Zakład pracy może zasadnie wypowiedzieć pracownikowi na stanowisku kierowniczym warunki pracy i płacy, jeżeli przemawia za tym dobro zakładu pracy, wyrażające się w konieczności zabezpieczenia wykonania zadań produkcyjnych, jak i właściwego kształtowania stosunków międzyludzkich. Te ostatnie pośrednio w istotny sposób wpływają na wyniki ekonomiczne zakładu pracy

Wyrok

Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

z dnia 22 marca 1976 r.

I P 116/76

Do oceny danego wypowiedzenia jako uzasadnionego lub nieuzasadnionego nie wystarczy uwzględnienie jedynie racji i argumentów pracownika. Konieczne jest także rozważenie interesu uspołecznionego zakładu pracy i ocena, który z tych dwóch interesów wymaga w konkretnej sprawie dalej idącej ochrony.

Wyrok

Sądu Najwyższego

z dnia 8 marca 2012 r.

III PK 59/11

 Kwestia dostatecznie konkretnego i zrozumiałego dla pracownika wskazania przyczyny rozwiązania stosunku pracy jest okolicznością faktyczną, wymagającą poczynienia stosownych ustaleń. Pracodawca nie może powoływać się na inne – niż wskazane w pisemnym oświadczeniu woli – przyczyny wypowiedzenia. Wskazanie tych przyczyn przesądza o tym, iż spór przed sądem pracy może się toczyć tylko w ich granicach.

Stłuczka i wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Miałeś stłuczkę i wynająłeś samochód zastępczy, a firma ubezpieczeniowa sprawcy szkody nie wypłaciła pełnej kwoty z tego tytułu, ograniczając stawkę dobową wynajmu pojazdu oraz liczbę dni wynajmu tłumacząc to brakiem uzasadnienia ekonomicznego?

To niestety często spotkany przebieg wydarzeń, z którym ma do czynienia coraz więcej poszkodowanych w kolizjach komunikacyjnych. Coraz częściej spory dotyczące wypłaty odszkodowania z OC sprawcy mają swoj finał w Sądzie. Należy pamiętać, że istnieje zasada wypłaty „pełnego odszkodowania” co przemawia za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia…/Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie o sygn akt: IV CK 672/03/. Ponadto z zasady tej wynika obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu odszkodowania indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Warto o tym pamiętać także przy ustalaniu kwoty odszkodowania za naprawę i części do uszkodzonego pojazdu.

Najem okazjonalny i kilka słów o eksmisji

Dzisiaj coś dla Wynajmujących czyli jak zminimalizować ryzyko przy wynajmie mieszkania? Najem okazjonalny oraz słów kilka o eksmisji…

Jako pełnomocnik procesowy wielokrotnie miałam możliwość reprezentowania strony w sprawach o eksmisję. Dlaczego pełnomocnicy nie zaliczają tych spraw do najsympatyczniejszych? Właśnie dlatego, że orzeczenie eksmisji jest to z jednej strony zburzenie czyjegoś dotychczasowego życia, które z drugiej strony bardzo często ta egzystencją była nieuczciwa wobec innych.
Dla wszystkich chcących uniknąć bitwy o swoje mieszkanie z nieuczciwymi lokatorami jest instytucja najmu okazjonalnego.
Z pozoru skomplikowana, pozwala na uniknięcie często długotrwałego dochodzenia nakazu eksmisji przed sądem, bo dołącza się do niej oświadczenie lokatora o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu w zakreślonym terminie. Lokator wskazuje także inny lokal, do którego będzie mógł się wyprowadzić, gdy zostanie wykonana egzekucja obowiązku opuszczenia i opróżnienia lokalu, oraz dostarcza oświadczenie osoby trzeciej będącej właścicielem lokalu bądź posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy po zakończeniu umowy najmu.
Po wygaśnięciu umowy bądź jej rozwiązaniu, w przypadku gdy lokator nadal pozostaje w mieszkaniu Wynajmujący kieruje do niego żądanie opróżnienia lokalu, a następnie po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w piśmie kieruje wniosek do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności oświadczeniu lokatora zawartemu w akcie notarialnym.
Podsumowując najem okazjonalny lepiej zabezpiecza interesy Wynajmującego mieszkanie, nie ujmując praw najemcom.
Z praktyki wynika, że nie jest to jednak umowa chętnie zawierana przez najemców. Wynika to zapewne z obawy o koszty oraz większy stopień skomplikowania sprawy. Wyjaśniam, że koszt aktu notarialnego zawierającego oświadczenie najemcy to w Warszawie kwota ok.300 zł. Stopień trudności przy zawieraniu tego typu umowy jest w mojej ocenie porównywalny do zwykłej umowy najmu a korzyści z niej płynące to często zaoszczędzony czas, pieniądze i nerwy