Czy Organ może odmówić wydania zaświadczenia o uiszczeniu opłaty przekształceniowej?

Jak powszechnie wiadomo w dniu 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntu. W związku z tym bardzo wiele osób staje się prawowitymi właścicielami części gruntu na którym posadowiono bloki, w których znajdują się ich mieszkania. „No i świetnie” – chciałoby się powiedzieć, bo „właściciel” zawsze brzmi lepiej niż użytkownik wieczysty, zwłaszcza jeśli możemy zamiast wysokiej opłaty przekształceniowej w kilkunastu ratach zapłacić jednorazowo stosunkowo niewielką sumę po bonifikacie. która w przypadku uprawnionych mieszkańców Warszawy wynosi 98 %!

Ale czy procedura stosowana przez Organy jest rzeczywiście pozbawiona błędów?

Co w przypadku gdy na dzień przekształcenia toczy się postępowanie o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla określonego gruntu, od której uzależniona jest opłata przekształceniowa? Czy Organ podając nam informację o wysokości opłaty przekształceniowej na podstawie poprzednio obowiązującej opłaty i przyznanej bonifikacie, może przyjąć płatność od nowego właściciela a następnie odmówić wydania zaświadczenia o jej uiszczeniu, zasłaniając się brakiem rozliczenia z nowym właściciel w związku z niezakończonym postępowaniem przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (należy przypomnieć, że zaświadczenie o uiszczeniu opłaty jest wymagane do wniosku nowego właściciela o wpis/wykreślenie z KW nieruchomości roszczenia o zapłatę)?.

W naszej ocenie nie ma podstaw prawnych do odmowy wydania zaświadczenia o uiszczeniu opłaty przekształceniowej w wysokości wskazanej przez Organ we wskazanej wyżej sytuacji. Należy nadmienić, że zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie woli organu i nie ma charakteru prawotwórczego, nie rozstrzyga żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej, ani też nie kształtuje bezpośrednio stosunku prawnego (tak NSA w wyroku o sygn.akt: : I OSK 1223/17). Powyższe orzeczenie wskazuje, że zaświadczenie potwierdza jedynie istniejący stan sprawy, a dodatkowo Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie uzależnia wydania zaświadczenia od zakończenia jakiegokolwiek postępowania, którego przedmiotem jest ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste.

Podsumowując Organ nie powinien odmówić nam wydania zaświadczenia o uiszczeniu opłaty przekształceniowej, w przypadku jej faktycznej zapłaty.